Jogszabályok
Ellátás/jogosultság/kedvezmény megnevezése Fogyatékosság
fajtája
Kik vehetik  igénybe Az igénybevétel további
feltételei 
Mértéke/mibenléte Igénylése Jogszabályok
Aktív korúak ellátása Minden fajta Aki munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Aktív korú, akinek saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat, továbbá ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
(fogyasztási egység: lásd jogszabály) 
Nyugdíjminimum 80%-a (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
Max a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, ha egészségkárosodott, vagy 14 éven aluli gyermeket nevel (egészségkárosodási, ill. gyermekfelügyeleti támogatás).
Lakhely/tartózkodási hely szerinti járási hivatal 1993. évi III. tv. 33-37/C.§
Ápolási díj Minden fajta Aki súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását,  gondozását végzi és az ápolt személy nagykorú hozzátartozója. (fogalmak meghatározása: lásd jogszabály) Napi 4 órát nem meghaladón végezhet kereső tevékenységet (kivéve otthon végezhető munka).
Nem jár, ha az ápolt meghatározott időt kórházba, óvodába, iskolába tölt.
A költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100, 150, 180%-a (a fogyatékosság mértékétől függ), vagy ezen összeg és a jogszabályban meghatározott rendszeres pénzellátások különbözete. Lakhely/tartózkodási hely szerinti járási hivatal 1993. évi III. tv. 40-44.§
Települési támogatás
(adható)
Tartósan (3 hónapot meghaladóan) beteg. Aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi. Önkormányzati rendelet szabályozza. Max. a  nyugdíjminimum összege. Helyi önkormányzat. 1993. évi III. tv. 45.§, önkormányzati rendelet.
Közgyógyellátás Minden fajta Az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott,a rokkantsági járadékos, a rokkantsági ellátásban részesülő, ha egészségi állapota nem haladja meg a 30%-ot, rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I., vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, aki, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot kap (ők alanyi jogon).
Akinek az 1 főre jutó jövedelme nem több, mint a nyugdíjminimum 150%-a és gyógyító kiadásai meghaladja a nyugdíjminimum 10%-át havonta. 
Egyes gyógyító ellátások ingyenesek. Lakhely/tartózkodási hely szerinti járási hivatal 1993. évi III. tv. 49-52.§
Étkeztetés Minden fajta Aki magának, vagy eltartottjának nem tudja ezt biztosítani. Önkormányzati rendelet szabályozza. Napi egyszeri meleg étel. Helyi önkormányzat. 1993. évi III. tv. 62.§, önkormányzati rendelet.
Házi segítségnyújtás Minden fajta Akik rászorulnak. Szükségletek felmérése. Lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás (max. napi 4 óra). Helyi önkormányzat. 1993. évi III. tv. 63.§, önkormányzati rendelet.
Családsegítés Minden fajta Akik rászorulnak. Felkeresés Tanácsadás A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 64.§
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Minden fajta Akik rászorulnak. Képesek a jelző használatára. Ügyeletes gondozó azonnali hívása. Lakhely/tartózkodási hely szerinti járási hivatal 1993. évi III. tv. 65.§
Támogató szolgáltatás Minden fajta Súlyosan fogyatékosok (fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő). Lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Helyi önkormányzat. 1993. évi III. tv. 65/C.§
Nappali ellátás Minden fajta Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátott napközbeni étkeztetését. Helyi önkormányzat. 1993. évi III. tv. 65/F.§
Intézményi ellátás Minden fajta Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek. Az vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Teljes körű ellátás. A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 66/A-67.§, 69-70.§
Rehabilitációs intézmény Minden fajta Akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 72., 74.§
Támogatott lakhatás Minden fajta Fogyatékos személyek. Önálló életvitel fenntartása, segítése (akár teljes körű ellátás). A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 75.§
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Minden fajta Akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Teljes körű ellátás. (max. 1+1 évig) A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 80., 83.§
Lakóotthon Minden fajta Fogyatékos személyek. Rehabilitáció, vagy teljes körű ellátás. A szolgáltatást nyújtó intézménynél. 1993. évi III. tv. 85/A.§
Fogyatékossági támogatás Minden fajta 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy. Vakok személyi járadékával és magasabb összegű családi pótlékkal együtt nem jár. Havi összege a fogyatékosság mértékétől függ (kb.20-25 000 Ft). Nyugdíjjal emelkedik. Megyei, fővárosi kormányhivatal. 1998. évi XXVI. tv. 22-23/F.§
Rokkantsági járadék Minden fajta Akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű. Nem kaphat, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában  részesül. Havi összege: 34 475 Ft. Lakhely szerinti nyugdíj-megállapító szerv. 83/1987. (XII.27.) MT rendelet
Magasabb összegű családi pótlék Minden fajta Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy. (az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll)
Havi összege: 23 300 Ft, vagy 25 900 Ft. Fővárosi és megyei kormányhivatal 1998. évi LXXXIV. tv. 6-15.§, 34-44.§
Gyermekgondozást segítő ellátás Minden fajta Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy. (az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll)
10. életév betöltéséig. Havonta a nyugdíjminimum összege.. 1998. évi LXXXIV. tv. 20-22.§, 25-28.§
Rehabilitációs ellátás Minden fajta Az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki  a kérelem benyújtását megelőző
5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy
10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
15 éven belül legalább 3650 napon át
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
keresőtevékenységet nem végez és
 rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A fenti időktől függetlenül jár az ellátás annak,
aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.
Aki a rehabilitációs hatóság komplex minősítés alapján rehabilitálható. Rehabilitációs szolgáltatás, pénzbeli ellátás. Az utóbbi havi összege: a havi átlagjövedelem 35, vagy 40%-a, max. a 2012-es minimálbér 30, vagy 40%-a.
Max. 3 évig adható.
Rehabilitációs hatóság. 2011. évi CXCI. tv. 1-4.§, 6-10.§, 14-20/D.§
Rokkantsági ellátás Minden fajta Az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki  a kérelem benyújtását megelőző
5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy
10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
15 éven belül legalább 3650 napon át
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
keresőtevékenységet nem végez és
 rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A fenti időktől függetlenül jár az ellátás annak,
aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.
Akinek a rehabilitációja nem javasolt,
vagy
akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
Havi összege: a havi átlagjövedelem 40-70%-a, minimum a 2012-s minimálbér 30-55%-a, max. a 2012-s minimálbér 45-150%-a. Rehabilitációs hatóság. 2011. évi CXCI. tv. 1-4.§, 11-20/D.§
Akadálymentesítési támogatás Mozgássérült Mozgássérült, vagy vele élő élettárs, közeli hozzátartozó. Lakás építéshez, vásárláshoz, akadálymentesítéshez. Összege: 300 000 Ft. (10 évente) Hitelintézetnél. 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9-10.§
Személygépkocsi szerzési támogatás Elsősorban mozgássérült Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő. Személygépkocsi, segédmotor, gépi meghajtású kerekesszék vásárláshoz.
Összege: új személygépkocsi esetén 900 000 Ft, egyéb esetben az ár 60%-a, de max. 600 000 Ft. (2 évente)
Fővárosi és megyei kormányhivatal. (minden év március 31-ig és szeptember 30-ig lehet kérelmezni) 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2-4.§, 6-12.§
Személygépkocsi átalakítási támogatás Elsősorban mozgássérült Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő és az ő szülei, házastársa, élettársa, gyermeke, testvére. Személygépkocsi átalakításhoz.
Összege: max. 90 000 Ft.
Fővárosi és megyei kormányhivatal. (minden év március 31-ig és szeptember 30-ig lehet kérelmezni) 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2-3.§, 5-12.§
Utazási kedvezmény Minden fajta MVGYO, vagy SINOSZ arcképes igazolvánnyal rendelkezők, aki/akire nézve magasabb összegű családi pótlékot kap, aki fogyatékossági támogatást kap, és velük együtt utazó. Valamint hadirokkant és kísérője, és a rokkantsági járadékos. Kedvezmény mértéke: helyközi közlekedésben 90% (hadirokkantaknak 100%), helyi közlekedésben 100%. Utazási szolgáltató. 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 8.§, 1. számú melléklet 41-48. pont.
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény igénybevétele Minden fajta Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Szakértői bizottság véleménye alapján súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek veheti igénybe 5. életévtől. Fejlesztő nevelés-oktatás. Illetékes köznevelési intézmény. 2011. évi CXC. tv. 4.§, 25. pont, 15.§.
Mentességek, kedvezmények a közoktatásban Minden fajta Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Megfelelő életkór és intézmény Érettségi előtt  szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesíthet.
Óvodában heti 11 óra  egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatás.
Speciális szakiskola működtetése.
Tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.
Különleges (állapotának megfelelő) bánásmód (formáját -szakértő véleménye alapján- a szülő választja ki.
Neveléshez, oktatáshoz meghatározott feltételek szükségesek.
Integrált nevelés, oktatás esetén 2-3 főnek minősül egy fő (az állapotától függően).
A felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
A pedagógus kötelezettsége az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevétele.
Illetékes köznevelési intézmény. 2011. évi CXC. tv. 4.§, 25. pont, 6.§. 4. bek. b. pont, 8.§ 3. bek., 13.§ 5. bek., 45.§ 3. bek., 47.§, 51.§ 5. bek., 62.§ 1. bek.
Mentességek, kedvezmények a felsőoktatásban Minden fajta Fogyatékossággal élő hallgató (felsőoktatásba jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Felsőoktatási intézményben hallgató, oda jelentkező. Az oktató kötelessége, hogy oktatói tevékenysége során vegye figyelembe a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát.
Biztosított férőhely.
Hallgató joga, hogy  állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.
Támogatási ideje (ameddig az állam fizeti az oktatást) max. 4 félévvel meghosszabbítható.
A  hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.
Illetékes felsőoktatási intézmény. 2011. évi CCIV.  tv. 35.§ 2. bek., 41.§, 43.§ 1. bek., 47.§ 4. bek., 49.§ 8. bek., 
Személyi (adó)kedvezmény Minden fajta Súlyosan fogyatékos magánszemély (ilyennek minősül a 335/2009. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott betegségben szenvedők, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.) SZJA fizetési kötelezettség. Az összevont adóalap adóját csökkenti  havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel. Munkáltató, vagy adóbevallás. 1995. évi CXVII. tv. 40.§, 335/2009. (XII.29.) Korm. rendelet.
(Jelnyelvi) tolmács Hallássérült, beszédfogyatékos Hallássérült, beszédfogyatékos. Az eljárásban kérni kell. A polgári perben, büntetőeljárásban és közigazgatási eljárásban  jelnyelvi tolmács közreműködése meghallgatáskor, kihallgatáskor, vagy a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot tehet.
Büntetőeljárásban a védő részvétele kötelező, hallásérültnek biztosítani kell a jegyzőkönyv elolvasását a felszólalások után, ha tolmács nincs.
Az eljáró bíróság. 1952. évi III. tv. 184.§, 1998. XIX. tv. 46.§ c. pont, 114.§., 318.§ 2. bek., 2004. évi CXL. tv. 60.§
Közigazgatási eljárásban kedvezmények Minden fajta Fogyatékos Nincs helye a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásának.
Ha mozgásszervi fogyatékossága miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, akkor az idézett személyt a tartózkodási helyén kell meghallgatni.
Eljáró  hatóság. 2004. évi CXL. évi tv. 47.§ 4. bek., 131.§ 1c. bek. b. pont.
Letiltás alól mentes juttatások (végrehajtási eljárásban) Minden fajta Akik kapják Adós Ápolási díj,  rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka, családi pótlék, fogyatékossági támogatás, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás. Törvény erejénél fogva. 1994. évi LIII. tv. 74.§.
Végrehajtás alól mentes ingóságok Minden fajta Tulajdonos/használó Adós Szükséges gyógyszer, gyógyászati és technikai segédeszköz, a mozgásában korlátozott adós gépjárműve. Törvény erejénél fogva. 1994. évi LIII. tv. 90.§.
Parkolási igazolvány Minden fajta Fogyatékkal élő, aki meghatározott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással rendelkezik és kéri Közúti közlekedésben részt vevő Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 51/A.§-ában meghatározott kedvezmények. Járási hivatal, kormányablak. 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 51/A.§
(orvosi)Rehabilitáció Minden fajta Fogyatékkal élő Célja: a  személy meglevő képességeik (ki)fejlesztésével, illetve pótlásával segítsék abban, hogy önállóságukat minél teljesebb mértékben visszanyerjék, és képessé váljanak a családba, munkahelyre, más közösségbe való beilleszkedésre. Egészségügyi intézmény. 1997. évi CLIV. tv. 100.§
Rehabilitációs kártya Minden fajta Aki/akinek a komplex minősítés alapján
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy
rehabilitációs járadékban részesül.
Munkavállaló. Munkaadó adókedvezményt vehet igénybe a kártyával rendelkező munkavállaló alkalmazása esetén. Mértéke: max.  a minimálbér kétszeresének 27 százaléka. Rehabilitációs hatóság. 2004. évi CXXIII. tv. 16/A-16/B.§.
Munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége Minden fajta Megváltozott munkaképességű. Munkavállaló alkalmazásának hiánya.
(Ha a munkaadó általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át.)
A munkaadó fizetési kötelezettsége: 964 500 Ft/fő/év. 2011. évi CXCI. tv. 22-24.§.
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás Minden fajta Megváltozott munkaképességű.
(lásd: 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27.§ 5. bek.)
Megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása. Munkaadó részére adható támogatás, mértéke: munkabér és járulékai max. 60%-a (szoc. szövetkezet esetén 70%-a, de továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel). Max. 2 évre. Munkaadó székhelye/telephelye szerint illetékes járási hivatal. 1991. évi IV. tv.  16.§,
6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§, 27.§ 5. bek.
Megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény Minden fajta 2011. december 31-én  I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy ha rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű. Egyéni vállalkozó, gazdasági társaság tagja. Szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény. Mértéke: max. a minimálbér kétszeresének 27%-a. Adóbevallás 2011. évi CLVI. tv. 462/A.§.
Pótszabadság Minden fajta 16 évesnél fiatalabb fogyatékos gyermekre (akire tekintettel magasabb összegű családi pótlékot állapítottak meg) tekintettel. Munkavállaló. Fogyatékos gyermekenként 2 nap évente. Munkáltató. 2012. évi I. tv. 118.§ 2. bek. 
Pótszabadság Minden fajta Fogyatékkal élő.
(legalább 50%-os egészségromlás, fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára jogosult)
Munkavállaló. Évente 5 nap. Munkáltató. 2012. évi I. tv. 120.§.
Lezárva: 2016. február 23.
Főoldal Az érzékenyítő tréning célja, bemutatása Munkatársaink Itt jártunk Rólunk mondták Fotógaléria Videógaléria Kapcsolat Referenciák Tréning beszámolók Megrendelőlap

TársszevezőCopyright © 2015-2019. Minden jog fenntartva. by Gergeli